• فارسي
  • English
شاخص هاي کمي روشنايي
در اين صفحه با مهمترين شاخص هايي که در روشنايي با انها براي اندازه گيري سر و کار داريم آشنا مي شويم. جهت کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد به کتاب هاي منتشر شده توسط ما مراجعه کنيد.
شار نوري

شار نوري: ميزان نوري که از يک لامپ منتشر مي شود شاري نوري (Luminous Flux) نام دارد. يکاي سنجش شار نوري لومن (Lumen) است که با حرف يوناني في (Φ) نشان داده مي شود.
به اين ترتيب براي اينکه بگوييم يک لامپ چه ميزان نور ميدهد از اصطلاح شار نوري استفاده مي کنيم.
به عنوان مثال شار نوري يک لامپ فلورسنت 36 وات 2850 لومن و شار نوري يک لامپ متال هاليد 5500 لومن است.

 

 

شدت نور
چنانچه نور لامپ توسط يک رفلکتور در زاويه معيني هدايت شود (مانند لامپ هاي هالوژن رفلکتور دار)، در اين صورت ميزان نور منتشر شده از اين لامپ را با شدت نور ان مي سنجند.
شدت نور (Light Intensity) برابر است با ميزان نور منتشر شده از واحد زاويه فضايي. واحد سنجش شدت نور کندل يا شمع است که با cd نشان داده مي شود.
به عنوان مثال براي سنجش لامپ هايي که در زير نشان داده شده است از مفهوم شدت نور استفاده مي شود

هالوژن هالوژن LED متال هاليد متال هاليد

شدت روشنايي

يکي از مهمترين شاخص هاي سنجش ميزان روشنايي در سطح محيط شدت روشنايي است (Illuminance)که عبارت است از ميزان شار نوري تابيده شده به واحد سطح.
واحد سنجش شدت روشنايي لوکس (Lux) است.
استانداردهاي روشنايي، مقادير شدت روشنايي لازم در هر محيط را تعيين ميکنند. به عنوان مثال براي يک دفتر کار، شدت روشناي متوسط 500 لوکس و براي يک زمين فوتبال در سطح مسابقات بين المللي تا شدت روشنايي 3500 لوکس توصيه مي شود.

 

 

درخشندگي
اثر فيزيولوژيکي نور روي چشم ما درخشندگي نام دارد. اين پارامتر در طراحي روشنايي اهميت بسيار زيادي پيدا مي کند.

واحد سنجش درخشندگي کندل بر متر مربع (Cd/m2) است.

درخشندگي به دو صورت تعريف مي شود:

1) درخشندگي حاصل از يک منبع نور: برابر است با شدت نور منتشر شده از منبع به مساحت آن

2) درخشندگي حاصل از يک سطح روشن: متناسب است با ميزان شدت روشنايي در سطح و ضريب انعکاس ان

 

 

 


 

تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com