• فارسي
  • English
راهکارهاي ما
براي حل چالش هاي پيش رو در انتقال نور طبيعي خورشيد، راهکارهايي تخصصي داريم که مي تواند براي رفع مشکلات ناشي از نور روز غلبه کند
منشورهاي هدايت کننده
در اين شيوه منشورهايي بر روي نما يا پنچره هاي سقفي نصب مي شوند. اين منشورها که متناسب با معماري و موقعيت ساختمان طراحي و نصب مي شوند اين قابليت را دارند که در نور خورشيد را به صورت گسترده وارد ساختمان کنند و مولفه جنوبي نور خورشيد که حاوي پرتوهاي مستقيم گرما زا است را به بيرون منعکس کنند.
اين منشورها مي توانند ثابت يا متحرک باشند
هدايتگرهاي آينه اي– Heliosat
در اين شيوه آينه هايي در سقف يا محيط باز نصب مي شوند که مي توانند مسير حرکت خورشيد را دنبال کنند. اين آينه ها مي توانند نور خورشيد را به لوله هايي آينه اي هدايت کنند و نور پس از چندين مرحله انعکاس و عبور از موانع مختلف مي تواند به سطوح مورد نظر برسد.
با استفاده از اين سيستم ها مي توان نور را تا اعماق چندمتري زير زمين هدايت کرد.
تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com